Årsmöte

Dagordning årsmöte 2023
Naturskyddsföreningen i Gnosjö

Torsdagen den 16 mars kl. 19:00 i Naturum Store Mosse Nationalpark

 

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av justerare
 5. Om årsmötet är behörigt utlyst
 6. Godkännande av dagordning
 7. Anmälan av övriga frågor
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse
 9. Ekonomisk rapport
 10. Revisionsrapport
 11. Fråga om ansvarsfrihet
 12. Val av styrelse, förslag

Postmottagare:
1 år: Anders Hansson

Kassör:
1 år: Erén Albinsson

Styrelseledamöter:
1 år: Linda Nilsson, Sandra Claesson, Dan Nordlander, Klas-Göran Park,

2 år: Bo Ramnemo, Anna-Karin Ramnemo

Styrelsesuppleanter:
Marita Melin

 1. Förslag till val av firmatecknare, att var för sig teckna firma:
  Erén Albinsson och Anders Hansson
 2. Val av revisorer:
  Niclas Åberg, Lars-Åke Lindén
  Revisorssuppleant: Sune Åberg
 3. Val av valberedning:
  Vakant
 4. Information om aktiviteter
 5. Riksstämma
 6. Övriga frågor
 7. Mötets avslutande