Vänsterpartiets svar

  1. Hur anser ert parti att kommunen ska tänka och vilken policy ska man ha när det gäller drivmedel för kommunens fordon?

Drivmedel ska vara effektiva och miljömässigt hållbara, kommunens bilar ska i första hand vara eldrivna och så småningom bytas ut mot vätgas. Säj upp avtalet med Eon när det gäller andelen gas i vårt upphandlingsavtal speciellt om det är naturgas inblandat.

  1. Finns det saker som kan göras för att minska utsläppen av koldioxid i vår kommun? Vad anser ert parti?

Se till att matsvinnet i våra restauranger inte ökar, minska andelen kött som serveras, ersätt med andra proteinkällor som är mer miljömässigt hållbara. Bygg ut cykel och gångbanor, bilismen ska komma andra hand i vår kommun. Verka för tågstopp i Hillerstorp så att en levande ort fortsätter att vara levande, främja utbyggnaden av övrig kollektivtrafik. Vänsterpartiet vill att industrin satsar på stickspår till befintlig järnväg, så att gods kan fraktas på ett hållbart sätt för miljön, via HNJ-banan och kust till kustbanan, minska lastbilstrafiken! I alla turistbroschyrer ska cykel och kollektivtrafik anges som det naturliga sättet att ta sig. Bygg ut cykelstationer i våra samhällen.

  1. 25% av koldioxidutsläppen av Sverige kommer från torrlagda våtmarker. Hur vill ert parti att man ska arbete i kommunen för att återskapa torrlagda våtmarker och även nyskapa våtmarker?

Informera markägare om de bidrag som finns när det gäller att återväta torvmarker och utdikade skogsmarker, kommunen ska föregå med gott exempel genom att göra detsamma på sin mark. Lokala våtmarksprojekt, sök medel LONA, LOVA.

  1. Hårdgjorda ytor, typ asfalt och betong inne i tätorter ökar risken för översvämningar och bidrar till att minska den biologiska mångfalden. Anser ert parti att det är viktigt att öka andelen grönytor i kommunens tätorter och hur vill ni i så fall arbeta för att öka grönytornas omfattning i kommunen?

Vänsterpartiet vill öka antalet grönytor i kommunens tätorter, detta för att öka den biologiska mångfalden samt motverka översvämningsrisk. Man kan också låta befintliga grönytor växa mer fritt och bli till blomsterängar, involvera förskola/skola i detta projekt (se Malmö stad). När det gäller hårdgjorda ytor måste det finnas gröna platser i samhället som fångar upp vattnet från dessa ytor. På sikt vill vi i Vänsterpartiet minska antalet bilar i tätorten till förmån för kollektivtrafik, cykel och gångtrafik, då kan antalet parkeringsplatser minskas radikalt och ersättas med gröna ytor (buskar, träd, blommor).

  1. Strandskyddet har en påtaglig betydelse för människors välbefinnande och en stor betydelse för den biologiska mångfalden. Dessutom bidrar oexploaterade stränder till att skydda vattenkvaliteten. Hur ser ert parti på strandskyddet och hur skyddet ska hanteras och tillvaratas?

Strandskyddet och Allemansrätten ska stärkas och inte luckras upp. Den biologiska mångfalden måste gå före byggande och exploatering av stränderna. Det ska även i framtiden finnas möjlighet att lägga till med kanot, båt och slå upp sitt tält för en natt på en obruten strand.

  1. I ett tätbebyggt område i Gnosjö samhälle och mitt emot en förskola ligger Insjöns metall. Marken här är hårt förorenad. Tyvärr är Insjöns metall inte det enda förgiftade området i kommunen. Hur vill ert parti arbeta för att en sanering av dessa områden kan komma till stånd?

Förgiftade områden måste saneras! I första hand måste industrin som är ansvarig för förgiftningen och orsakat den stå för kostnaden och ansvaret att sanera. Finns det ingen som kan hållas som ansvarig så måste kommunen samt ansvariga myndigheter arbeta för att sanera områdena succesivt, medel måste avsättas varje år till detta.