Socialdemokraternas svar

 

1.Hur anser ert parti att kommunen ska tänka och vilken policy ska man ha när det gäller drivmedel för kommunens fordon

Fossilfritt, vi har en överenskommelse med e.on att ha en viss andel gasfordon. S har tillsammans med V motionerat om att fördubbla antalet laddstolpar under 2022 och den är bifallen, med det sagt ser vi att laddbara fordon ska ersätta fossildrivna fordon framöver.

2. Finns det saker som kan göras för att minska utsläppen av koldioxid i vår kommun? Vad anser ert parti?

Det finns massor som kan göras, men vi ser framförallt att satsningarna på solenergi och energilagring behöver ökas rejält. Detta i kombination med smarta  styr och reglersystem för värme/kyla i våra lokaler.

3. 25% av koldioxidutsläppen av Sverige kommer från torrlagda våtmarker. Hur vill ert parti att man ska arbete i kommunen för att återskapa torrlagda våtmarker och även nyskapa våtmarker?

Här finns en stor hemläxa att göra framförallt under arbetet med revidering av översiktsplanen.

4. Hårdgjorda ytor, typ asfalt och betong inne i tätorter ökar risken för översvämningar och bidrar till att minska den biologiska mångfalden. Anser ert parti att det är viktigt att öka andelen grönytor i kommunens tätorter och hur vill ni i så fall arbeta för att öka grönytornas omfattning i kommunen?

Grönytor är viktiga ur flera aspekter, vi är positiva till att öka andelen grönytor på strategiska ytor där de gör bäst nytta. Översiktsplanen är ett viktigt dokument  för att säkerställa detta, så svaret på fråga 3 gäller här också.

5. Strandskyddet har en påtaglig betydelse för människors välbefinnande och en stor betydelse för den biologiska mångfalden. Dessutom bidrar oexploaterade stränder till att skydda vattenkvaliteten.  Hur ser ert parti på strandskyddet och hur skyddet ska hanteras och tillvaratas?

Strandskyddets grundtanke ser vi positivt på, däremot har nuvarande strandskydd negativ påverkan på möjligheterna att bygga strandnära i vår kommun, vi är positiva till  reglering för att skydda allmänhetens tillträde men vill också se bättre möjligheter för att kunna detaljplanera strandnära mark och tillskapa fler bostäder.

6. I ett tätbebyggt område i Gnosjö samhälle och mitt emot en förskola ligger Insjöns metall. Marken här är hårt förorenad. Tyvärr är Insjöns metall inte det enda förgiftade området i
kommunen. Hur vill ert parti arbeta för att en sanering av dessa områden kan komma till stånd?

Det är en resursfråga, för att komma vidare anser vi att mer personal med relevant kompetens behöver anställas – som ni påpekar så finns det en hel del att ta tag i och vi vill öka takten i det arbetet.