Moderaternas svar

1. Hur anser ert parti att kommunen ska tänka och vilken policy ska man ha när det gäller drivmedel för kommunens fordon?

Vi har i enighet tagit beslut att alla kommunens fordon ska köras på biogas. Detta har sin grund i att vi har en länsgemensam biogasöverenskommelse samt att vi sedan gasmackens etablering har ett avtal med dåvarande ägare (förutom att biogas är ett miljövänligt alternativ). Vi kommer dock att under rådande omständigheter så priset är extremt högt, ändra beslutet till att det ska var fossilfria fordon.

2. Finns det saker som kan göras för att minska utsläppen av koldioxid i vår kommun? Vad anser ert parti?

Det finns flera saker att göra på området. Vi har tagit ett gemensamt beslut att vid alla ny- och ombyggnationer ska fastigheter om möjligt kompletteras med solceller. Vi moderater ser gärna att vi går över till robotgräsklippare och eldrivna maskiner som röjsåg, åkgräsklippare mm. Det är dessutom en bättre arbetsmiljö utan utsläpp och buller. Kostenheten har kommit långt när det gäller klimatsmart mat. Genom upphandling där man tar hänsyn till kortare transporter.

3. 25% av koldioxidutsläppen av Sverige kommer från torrlagda våtmarker. Hur vill ert parti att man ska arbete i kommunen för att återskapa torrlagda våtmarker och även nyskapa våtmarker?

Det är ett pågående arbete som sker tillsammans med länsstyrelsen, det är mer deras ”ärende” men självklart ska vi vara behjälpliga där vi kan. Det handlar om att lägga igen diken i skogar bla.

4. Hårdgjorda ytor, typ asfalt och betong inne i tätorter ökar risken för översvämningar och bidrar till att minska den biologiska mångfalden. Anser ert parti att det är viktigt att öka andelen grönytor i kommunens tätorter och hur vill ni i så fall arbeta för att öka grönytornas omfattning i kommunen?

Hårdgjorda ytor är ett bekymmer vid häftig nederbörd. Vi behöver också jobba med alternativ som armerade parkeringar, snöfickor vid parkeringar som ”filtrerar” vattnet, sedum på tak (fast det går inte med solceller) mm Vi måste också ha träd som ger skugga och tar upp koldioxid. Senaste åren har vi också börjat med ängsblommor där det passar som vid nya ÅVS och även där den tidigare ÅVS.en låg.

5. Strandskyddet har en påtaglig betydelse för människors välbefinnande och en stor betydelse för den biologiska mångfalden. Dessutom bidrar oexploaterade stränder till att skydda vattenkvaliteten. Hur ser ert parti på strandskyddet och hur skyddet ska hanteras och tillvaratas?

Moderaterna vill luckra upp strandskyddet. I vår kommun har vi ca 1 km strandremsa/invånare. Det ska kombineras med gång/cykelväg mellan vatten och tomtmark. Självklart ska vi säkerställa så att det inte är låglänt och översvämningsrisk- då får man bygga någon annanstans. Kommunen ska också peka ut strandnära områden där vi inte ska ha bebyggelse. Ett uppluckrat strandskydd med gång/cykelvägar gör det också mer tillgängligt då det idag mestadels är oframkomligt.

6. I ett tätbebyggt område i Gnosjö samhälle och mitt emot en förskola ligger Insjöns metall. Marken här är hårt förorenad. Tyvärr är Insjöns metall inte det enda förgiftade området i kommunen. Hur vill ert parti arbeta för att en sanering av dessa områden kan komma till stånd?

Vi arbetar aktivt med förorenad mark. Under denna mandatperioden har vi sanerat vidare industrimark vid Lids gamla sjöbotten kombinerat med att det blir våtmark på det som inte bebyggs. Insjöns metall pågår ett arbete tillsammans med länsstyrelsen och bollen för det ligger hos dem. Projektansökan ska lämnas in under hösten. Nodbäcksområdet och Marås ligger också på tur. Vidare pågår ett arbete med Pelly i Hillerstorp. Där ligger just nu ansvaret hos Pelly som håller på med en ansvarsutredning. Därefter är vi beredda om så krävs att gå in som huvudman. För att få till sanering så arbetar vi idag aktivt med länsstyrelsen.