Årsberättelse 2021

Årsberättelse för Naturskyddsföreningen i Gnosjö 2021

Gnosjökretsen hade 2021 totalt 187 medlemmar, varav 124 var fullbetalande och 63 familjemedlemmar. Det totala medlemsantalet har alltså minskat något sedan föregående år, men minskningen gäller antalet familjemedlemmar. Antalet fullbetalande medlemmar har ökat med 4 personer under året.

Precis som föregående år präglades även 2021 av coronapandemin och årsmötet hölls långt senare än brukligt, den 26 augusti 2021. Förutom årsmötesförhandlingar berättade Kristoffer Paulsson om Kävsjöprojektet. Tyvärr deltog endast 8 personer. Att årsmötet hölls i slutet på sommaren tror vi är anledningen till det låga deltagarantalet.

  • Sedan sommaren 2021 har arbetet med Vik fortsatt. Detta arbete har huvudsakligen skett i form av att vi bevakat vad som hänt i området och vilka beslut som tagits av Länsstyrelsen. Föreningen har fortsatt hjälp av juristen Gunilla Högberg Björk.
  • Föreningen har under hösten varit i kontakt med kommunen för att påtala vikten av att äldre lövträd och, där så är möjligt, även döda träd inte avverkas på kommunens marker.
  • Under hösten arrangerade Gnosjökretsen tillsammans med kretsarna i Vaggeryd och Värnamo en bildvisning i Naturum. Naturfotografen Mattias Bokinge visade bilder tagna i vårt närområde. Bokinges bildvisning var både välbesökt och uppskattad. Efter bildvisningen bjöd föreningarna på en enkelt fika.
  • Under Miljövänliga veckan i början av oktober anordnade kretsen en mindre utställning på Gnosjö kommunbibliotek. Temat för utställningen var vikten av att reparera, låna och laga istället för att köpa nytt.
  • Gnosjökretsen var representerad på Kretsstyrelsedagen den 26 februari. Representanter för nästa samtliga kretsar i länet deltog. En viktig punkt som diskuterades var frågan om hur kretsarna ska kunna utveckla sin digitala kompetens. Under våren kommer ett antal utbildningsdagar att anordnas för att stärka denna kompetens ute i kretsarna.
  • Styrelsen har genomfört butikskontroll på Willys Hemma i Gnosjö för att förnya butikens certifiering angående Bra Miljöval.
  • Även 2021 genomfördes en inventering av klockgentianor på de platser som vi inventerar årligen.
  • Sedan årsmötet i augusti har kretsen haft fem styrelsemöten.